SQL Komutları

SELECT Listelemek istediğimiz alanlar sırası ile buraya yazılır adını AS ile değişitirebiliriz
FROM Sorguda kullanılacak Tabloların yazıldığı bölüm
ORDER BY Listelenen sonuçları belirli bir alana göre sıralamaya yarar. Artan sıralamada ASC veya hiçbirşey yazmayız azalan sıralamada DESC kullanılır
DESC Azalan sıralama içinkullanılır
ASC Artan sıralama için kullanılır.
SUM Sayısal alanların toplamını verir Select ten sonra tek başına kullanılır sadece group by ile birlikte 2 alan kullanılabilir
AVG Sayısal alanların ortalamasını verir. Group by ile de kullanılır
COUNT Sayma işleminde kullanılır.Group by ile de kullanılır
BETWEEN Arasında 2 tarih arası veya 2 değer arası işlemlerinde kullanılır örnek:Maas between 500 and 1000
GROUP BY Grouplardırarak sayma toplama gibi işlemlerde kullanılır.
INTO Listelenen sorguyu yeni bir taboya aktarma işleminde kullanılır.
DISTINCT Birden fazla kullanılan değerlerden sadece 1 er tanesini listeler
WHERE İlişki ve kriterlerin yazıldığı alandır. From dan sonra kullanılan tablo sayısından 1 eksik ilişki yazılması gerekir
HAVING GROUP BY ile birlikte kullanılır çıkan sonuçların arasındaki kriterleri belirlemek için kullanılır
TRUE Evet hayır alanlarının kriterlerini belirlerken kullanılır. TRUE ifadesi genelde kullanılmaz varsayılan zaten true dur.
FALSE Evet hayır alanlarının kriterlerini belirlerken kullanılır. FALSE kullanmak yerine bazen not ile tersinide alabiliriz not cinsiyet gibi
LIKE Benzer ifadeleri bulmak için kullanılır. = yerine kullanılması gerekir. ? tek karakter * çok karakter yerine kullanılır.
ANDOR VE anlamında gelir ilişkilerin arasında ve kriterlerin arasında kullanılır. Aynı alanda 2 farklı ktiterin istenmesi durumunda arada AND olamaz. İl.ad=”burdur” and il.ad=”Antalya” bu olamaz AND yerine OR kullanıulmazı gerekir.
NOT Değil anlamında kullanılır. Bütün kriterlerde kullanılabilir tersini istiyor isek NOT LIKE “A*” a İLE BAŞLAMAYANLAR
MAX Bir alandaki en büyük değeri verir.Group By ile de kullanılır
MIN Bir alandaki en küçük değeri verir.Group By ile de kullanılır
AS Select den sonra yazılan alanların listedeki ismini değiştirir
DAY Tarihlerdeki günü bulur
YEAR Tarihlerdeki yılı bulur
MONTH Tarihlerdeki ayı bulur
# Tarih sorgularında başta ve sonda kullanılır.Tarih sorgularında önce ay sonra gün sonra yıl yazılır.Tarih=#04/09/2009# tarihi 9 nisan olanları listeler.
NOW Bugünün tarihi verir.
SELECT IN SELECT İç içe select  2. select te bulduğu değeri birinci select kullanır.
UPDATE SET Güncellemek için kullanılırUPDATE tabloismi SET alanismi=yenideğer where kriterler
DELETE Silmek için kullanılır delete * from tabloismi birden fazla tablo için delete ile birlikte select kullanmak lazım
INSERT Tabolya veri eklemek için kullanılırINSERT INTO tabloismi VALUES (tablodaki alanlara sırası ile formatına göre değerler yazılır.)

(29,”mert”,”yıldırım”,1,500,true)

INSERT INTO tabloismi (soyad,ad,id) VALUES (“merter”,”Tuncay”,35)

INNER JOIN Where ile aynı işi yapar genelde 2 tablo kullanılıyor
LEFT OUTER JOINRIGHT OUTER JOIN 2 tabloyu birleştirir ancak left ile soldaki tablodaki bütün alanlar sağdaki tablodaki ilişkili alanlarRıght ilede tersi işlem yapmak için kullanılır
IS NULLIS NOT NULL Boş verileri olan kayıtları listelemek içinIS NOT NULL Boş olmayanları listelemek için
IN İçerisinde istediğimiz verileri listelemek için IN ( 2,10,15)