15.08.2010 Ödev-2

-- Eğer tedarikçiler tablosunda bir güncelleme yapılırsa güncellemenin sadece firma adı üzerindeki eski ve yeni değerlerini ekrana yazdırınız.

create trigger tg_GuncellemeKontrol
on Suppliers
for update
as

select CompanyName as 'Silinen Değer' from deleted
select CompanyName as 'Yeni değer' from inserted

--Değişiklik yapalım
update Suppliers set CompanyName='c' where SupplierID=30