15.08.2010 Ödev-1

-- NorthWind Tablosu için Çalışan tablosuna çalışanın adını soyadını parametre olarak, işe başlangıç tarihi ise işlemin yapıldığı an olarak kayıt yapan procu geriye kaç saniye önce işe başladığını döndrecek şekilde yazınız.

create proc up_CalisanEkle
(
  @FirstName varchar(15),
  @LastName varchar(15)
)
as
insert into Employees(FirstName,LastName,HireDate)
values(@FirstName,@LastName,GETDATE())
return select datediff(ss,(select HireDate from Employees),GetDate())

declare @ss int
exec @ss=up_CalisanEkle 'caglar1','temur'
select @ss