Trigger – 2

--Ürün kaydı silinmesini engelleyecek ve dışarı silemessin yazdıracak trigger
create trigger tg_UrunlerSilinmesin
on Products
instead of delete
as
select 'Silemessin'

delete from products where productID=1

--Suppliers(Tedarikçiler) tablosuna Company Name(Şirket adını)'i ekleyecek bir proc yazınız.

create proc up_CompanyNameEkle
(
	@CompanyName varchar(40)
)
as
insert into Suppliers(CompanyName)
values(@CompanyName)

exec up_CompanyNameEkle 'Hedende LTD'

--Tüm çalışanların ad ve soyadlarını getirecek ama eğer soyadı davolio ise davaro diye getirecek proc

create proc up_CalisanlariGetiriver
as
select FirstName, case LastName when 'Davolio' then 'Davaro' else
LastName end from Employees

exec up_CalisanlariGetiriver

create proc up_CalisanlariGetiriver2
as
select FirstName+' '+ case LastName when 'Davolio' then 'Davaro' else
LastName end from Employees

exec up_CalisanlariGetiriver2

--Firstname Nancy ise nazan gelsin
create proc up_CalisanlariGetiriver3
as
select case FirstName when 'Nancy' then 'Nazan'else FirstName end,
case LastName when 'Davolio' then 'Davaro' else
LastName end from Employees

exec up_CalisanlariGetiriver3

--yukarıdaki proc un döndürdüğü sonuç kümesinde soyadında 'er' bulunan kayıtları getirin...

--cevap bir procun geriye döndürdüğü kümede şart aranmaz. Böyle bir sorunun cevabı yoktur.