Scalar Function

--Hangi çalışanın hangi kategorideki ürünlerin siparişlerinden ne kadar kazandırdığı hesaplayan function yazınız.

create function udf_Hesapla
(
	@EmployeeID int,
	@CategoryID int
)
returns money
as
begin
	declare @toplam money
	select @toplam=SUM(UnitPrice*Quantity)
	from [Order Details]
	where OrderID in
	(
		select OrderID from Orders
		where EmployeeID=@EmployeeID
	)
	and ProductID in
	(
		select ProductID from Products
		where CategoryID=@CategoryID
	)
	return(@toplam)
end

--görelim
select dbo.udf_Hesapla(1,1) as Sonuc