Diziler-5

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;


namespace Diziler5

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      int[] sayilar = new int[5];


      //dizinin tüm elemanları negatif en küçük değerler yaptık

      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)

      {

        sayilar[i] = int.MinValue;

      }


      int indeks = 0;

      int kullaniciDegeri;

      //kullanıcının giripte dizide varsa bu elemanın dizideki indeksi

      int bulunduguIndeks;

      while (indeks < sayilar.Length)

      {

        Console.Write("{0}. sayıyı giriniz : ",indeks+1);

        kullaniciDegeri = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


        bulunduguIndeks = Array.IndexOf(sayilar, kullaniciDegeri);


        if (bulunduguIndeks == -1)//eğer değer diziye daha önce eklenmemişse

        {

          //dizinin sıradaki indeksine kullanıcının girdiği değeri ata

          sayilar[indeks] = kullaniciDegeri;

          //dizinin değer atanacak indeks değerini 1 arttır

          indeks++;

        }

        else//kullanıcı daha önce girdiği değeri tekrar girmeye çalışıyor

        {

          Console.WriteLine("Bu değeri zaten {0}. sayı olarak girimşsiniz...",bulunduguIndeks+1);

        }

      }


      //dizinin elemanlarını büyükten küçüğe sıralayıp gösterin


      //int gecici;

      //for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)

      //{

      //  for (int k = i+1; k < sayilar.Length; k++)

      //  {

      //    if (sayilar[i] > sayilar[k])

      //    {

      //      gecici = sayilar[i];

      //      sayilar[i] = sayilar[k];

      //      sayilar[k] = gecici;

      //    }

      //  }

      //}

      //2. yol

      Array.Sort(sayilar);

      foreach (int item in sayilar)

      {

        Console.WriteLine(item);

      }


      //büyükten küçüğe sıraladık

      Array.Reverse(sayilar);

      foreach (int item in sayilar)

      {

        Console.WriteLine(item);

      }


      Console.ReadKey();

    }

  }

}